ஜனவரி 19, 2012

New Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme application

1 comments
New Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme  application

Read more...

ஜனவரி 10, 2012

New Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme Scheme details guidelines

0 comments
New Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme Scheme  power point guidelines
ppt link
Read more...

New Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme details-- guidelines

8 comments
Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme Scheme -details
In TamilNadu,
Muthu Lakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme funds is  enhanced to Rs.12, 000/-

ELIGIBILITY CRITERIA
            The cash assistance will be given in three installments(Rs.4000) on conditional release and restricted for first  two deliveries only.
Completion of Online entry by  field health staffs  is compulsory & conditions mentioned should be ensured before release of all 3 installment funds.
SELECTION/ELIGIBILITY CRITERIA
       The pregnant mother should be of age 19 years and above. 
          The pregnant woman should be in the BELOW POVERTY LINE(BPL)  GROUP  
This cash assistance will be given to every pregnant woman
              a. who avails all required Antenatal services  during pregnancy in concerned PHC
              b. Mother who delivers in the Government institutions(PHC,GH,Govt.TEACHING INSTITUTIONS)
              c. Completion of immunization for the child up to 3rd dose of DPT/PENTAVALENT/HEPATITIS-B/POLIO.


APPLICATION FORM
Mode of Operation
Application Form
Duplicate application distributed to AN mothers
Filled application received from AN mothers by VHN
    One shouid be in PHC
    One given to mother
At the time of registration, AN.card to be given by VHN to AN Mothers.

CONDITIONS FOR RELEASE OF FUNDS

               For the release of 1st Installment during 7th month of pregnancy
Beneficiary should have minimum 3 AN visits at concerned PHC
Beneficiary should have availed
  1.           TT immunization
  2.           Blood grouping and typing
  3.           Hb% level Measurement
  4.           Weight Measurement
  5.           Blood Pressure Recording
  6.           One ObstetricsUltrasonogram done (Scan)
  7.          Testing for HIV at the time of early AN registration
Every  visit  Weight, B.P. ,HB status should be checked

            For the release of 2nd Installment
     Delivery should be  in Govt. Institutions (PHC,GH, Govt.MEDICAL COLLEGE HOSPITALS.
 in Tamilnadu)
            For the release of 3rd Installment
         Will be given to the mother on completion of third dose of DPT/ Hepatitis - B and Polio / Pentavalent vaccine for the child as per the time schedule.

Funds flow
      State Level Budget Allocation – Directorate
      District Level Budget Allocation - DDHS

      At Block Level :- Block Medical officer claims from treasury & deposited in BMO's account.and send  the list of approved mothers to bank for fund transfer
     At individual Level-Fund transferred to beneficiary through  bank to their bank account

    Ist Installment
            SHN login and verifies the beneficiaries list
            MO,PHC login and certifies the beneficiaries list and send to Block
             CHN login and Consolidates the beneficiaries list of all PHCs and send to BMO
             BMO login and approves and prepares proceedings and claims funds from Treasury - Funds received  from Treasury and get deposited in BMO Account
             BMO send the list of approved mothers to Bank for fund transfer and updates payment details after receiving feedback from bank

     IInd Installment
             Institutions enter details of deliveries conducted by them online using PICME number
CHN / WMO at Urban login and consolidates the eligible beneficiaries list of all PHCs / Urban Units
BMO / responsible person in urban login and approves the list of mothers –Claims funds from treasury deposit in BMO’s account –Finalise the beneficiary list send to bank for fund transfer and updates payment details after receiving feedback from bank.

       If the mother not produced PICME number and got delivered in a hospital or her delivery details is not entered by the institution into PICME, the VHN / MPHW shall enter delivery details in PICME after receiving a copy of birth certificate from the mother.

     IIIrd Installment
            VHN   enters immunisation details in the  PICME software
            CHN /WMO login and consolidates the eligible beneficiaries list of all PHCs / urban units.
Before 3rd installment payment, SHN / CHN should ensure that the Birth certificate entries are made in PICME by physically verifying the birth certificate of the child.
            BMO  login and approves the list of mothers - Claims funds from treasury and  deposit in BMO’s account –Finalise the beneficiary list send to bank for fund transfer and updates payment details after receiving feedback from bank
.
Time Schedule
          SHN should prepare & sign the eligible list  on 20th of every month & submit the list to the medical Officer Of the PHC.
          Medical Officer, Certifies the eligibility list  prepared and finalized by SHN and send it to Block PHC before 25th of every month.
          CHN prepares Eligible beneficiary list of all PHCs on 25th of every month by taking print out from PICME. CHN should sign the report format & submit the list to BMO.
          BMO finalize the beneficiary list prepared &signs the list before 30th of every month.Based on the list, amount is claimed from treasury and deposited to bank account .
          BMO  finalize & approves the list of beneficiaries and send it to Bank with Bank account number ,Bank code for release of funds to the beneficiaries account,
           Amount should be released to beneficiaries, during 5th -10th of every month by bank officials.
          After release of each installment amount through Transfer of funds to the beneficiary’s A/c , beneficiary list to be given to the BMO by the Bank      
          BMO updates payment details at Block after receiving feedback from bank.
          All PHCs disbursement details should be entered in MRMBS software at Block


1 st / 3rd Installment Municipality with staff
VHN – enters data
SHN verifies
WMO certifies
MHO approves the list
Commissioner claims funds
List given to Bank.
Funds released to beneficiary A/C thro Bank


2 nd Installment Municipality with staff
Institutions enter details of deliveries conducted in their Institutions
SHN verifies
WMO certifies
MHO approves the list
Commissioner claims funds
List given to Bank.
Funds released to beneficiary A/C thro Bank

1 st / 3rd Installment Municipality without staff
MPHW gives data,
Funds given to Municipality for data entry (or) Funds given to BMO for urban data entry.
CHN at Block verifies
BMO approves & claims funds
List given to Bank
Funds released to beneficiary A/C thro’ Bank
2 nd Installment Municipality without staff
With the birth certificate they should enter in the place where registration done (or ) by VHN.
CHN at Block verifies
BMO approves & claims funds
List given to Bank.
Funds released to beneficiary A/C thro Bank

Entry of Delivery Details at the Institutions
          Deliveries conducted in institutions will enter the details of delivery in the software using the PICME number of the beneficiary.
         All institutions will be given user ID and Password with appropriate training
         A responsible person in the urban institutions to be identified for entering this data at the Institution
Entries should be done only for the mothers having PICME number with her during delivery
Monitoring & Supervision
SHN in Rural & Urban
CHN & DMCHO in urban & rural
should cross check atleast 10 children in a month and verifies in the field.
WMO should check.
Read more...

ஜனவரி 03, 2012

தானே புயல் நிவாரண நடவடிக்கைகள் -நோய்த்தடுப்புப்பணி

0 comments
கடலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த வெள்ளியன்று தாக்கிய தானே புயலின் கோரத்தாண்டவம் கடலூரிலிருந்து கி.மி. தள்ளியிருந்த  கம்மாபுரம் வட்டாரத்தையும் விட்டுவைக்கவில்லை.குறிப்பாக நெய்வேலி அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் ,பாலக்கொல்லை,கம்மாபுரம் அரசகுழி, இருப்பு ,கோட்டேரி.முதனை,மேலக்குப்பம்,ஊ.மங்கலம்,கங்கைகொண்டான் போன்ற பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன.மின்சாரம் இல்லாததால்
Read more...